อัตรากำลังส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

                                                 

                                                                       ข้าราชการ จำนวน 9 คน

                                                         – ตำแหน่งประเภทวิชาการ                        จำนวน 4 คน

                                                         – ตำแหน่งประเภททั่วไป                           จำนวน 5 คน

                                        ลูกจ้างประจำ จำนวน 8 คน

                                                         – ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส 3         จำนวน 4 คน

                                                         – ตำแหน่งช่างสำรวจ ระดับ ช 4                 จำนวน 1 คน

                                                         – ตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ ส 3            จำนวน 1 คน

                                                         – ตำแหน่งพนักงานรถยนต์ ระดับ ส 2           จำนวน 1 คน

                                                         – ตำแหน่งพนักงานสถานที่ ระดับ บ 2           จำนวน 1 คน

                                        พนักงานราชการ จำนวน 16 คน

                                                         – ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า                     จำนวน 9 คน

                                                         – ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า                      จำนวน 6 คน

                                                         – ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ                    จำนวน 1 คน

                                        บุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ จำนวน 4 คน

                                                         – ตำแหน่งงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า      จำนวน 4 คน

                                        พนักงานจ้างเหมา (TOR) จำนวน 6 คน

                                                         – ตำแหน่งพนักงานธุรการ                        จำนวน 2 คน

                                                         – ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                  จำนวน 4 คน