ที่ตั้ง     ถนนชยางกูร บ้านบังอี่ ตำบลหนองแวง  อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130                                          

เนื้อที่    10 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา ตั้งในพื้นที่ราชพัสดุ แปลงที่ มห. 59 แปลงปลูกพะยูง,

              สัก พ.ศ.2496

พิกัด     48 Q 0455033 UTM 1812961

 

เดิมหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1 (ดงบังอี่) เป็นหน่วยประสานงานป้องกันรักษาป่า (นปป.)

ประจำจังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า ต่อมากรมอุทยาน 

แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้มีคำสั่ง ที่ 512/2551 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2551 และ

คำสั่งที่ 572/2551 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 เรื่อง ให้โอนหน่วยประสานงานป้องกันรักษาป่า

(นปป.) ประจำจังหวัดกลับไปสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ โดยให้โอนหน่วยประสานงาน

ป้องกันรักษาป่า (นปป.)ประจำจังหวัดมุกดาหารกลับไปสังกัดส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เพื่อปฏิบัติภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันรักษาป่า

ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) โดย

ให้ใช้ชื่อว่า หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1 (ดงบังอี่)

 

อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้มีคำสั่งที่ 285/2559 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้กำหนดกรอบหน้าที่ความรับ

ผิดชอบให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1 (ดงบังอี่) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1.ดำเนินการตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าในพื้นที่เป้าหมาย

ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันรักษาป่า

3. ประสานงานและสนับสนุนการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และหน่วยงานอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่

4. ร่วมบินตรวจสภาพป่าและควบคุมไฟป่า

5. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

พื้นที่รับผิดชอบ

              ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดให้สนับสนุนออกลาดตระเวนตรวจปราบปรามการบุกรุก

ทำลายป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 

 

เป้าหมายหลัก คือ  1. อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

                               2. อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว

 

เป้าหมายรอง คือ ป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9

(อุบลราชธานี) ในท้องที่จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร  และพื้นที่อื่นที่

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการ

ประสานงาน และสำหรับแผนการปฏิบัติงานมี 1 แผนงาน 1 กิจกรรม คือ แผนงานกิจกรรมอนุรักษ์

ฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้/กิจกรรมคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์

 

เป้าหมายหลัก คือ 

– พื้นที่ปฏิบัติงานในอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบท้องที่จังหวัดมุกดาหาร

– พื้นที่ปฏิบัติงานในเขตอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัวท้องที่จังหวัดมุกดาหาร,ยโสธร,อำนาจเจริญ

 

เป้าหมายรอง คือ

– ปฏิบัติงานในเขตอุทยานแห่งชาติภูผายล ท้องที่จังหวัดมุกดาหาร

– ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ท้องที่ จังหวัดมุกดาหาร