ที่ตั้ง สำนักงานตั้งอยู่ที่บ้านแก่งศรีโคตร หมู่ที่ 3 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

มีพื้นที่จำนวน 17-3-0 ไร่ ตามค่าพิกัด X 549990 Y 1657436 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 

ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 115 กิโลเมตร

 

อาณาเขต    ทิศเหนือ             จด        ลำห้วยทรายน้อย

                      ทิศใต้                 จด        ถนนสาธารณะ

                      ทิศตะวันออก      จด        ที่ทำกินราษฎร

                      ทิศตะวันตก        จด        ถนนสายช่องเม็ก – บุณฑริก

 

สภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ส่วนมากเป็นที่ราบ ส่วนพื้นที่ที่มีสภาพป่าสมบูรณ์จะมีสภาพ

ภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีลำห้วยหลายสายซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของป่าต้นน้ำลำธาร

โดยเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ( ZONE C)  ทับซ้อนกับพื้นที่ที่จะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

บุณฑริก-ยอดมน และอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ สำหรับพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ( ZONE E)

ที่หมดสภาพป่าไปแล้วส่วนมากจะถูกราษฎรยึดถือครอบครองและสำนักงานปฏิรูปที่ดิน

เพื่อการเกษตร (สปก.) เข้าไปดำเนินการแล้ว

 

สภาพภูมิอากาศ จัดอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบ Tropical Savannah คือ มีช่วงความแตกต่าง

ระหว่างฤดูฝนและฤดูแล้งได้อย่างชัดเจน มีช่วงกลางวันยาวในช่วงฤดูร้อน และมีอุณหภูมิ

เฉลี่ยสูงตลอดปี จากข้อมูลภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้รวบรวมไว้เป็นระยะ 5 ปี

ที่ผ่านมาระหว่าง พ.ศ.2548-2552 สรุปลักษณะภูมิอากาศได้ 3 ฤดู ดังนี้ คือ

               ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม รวมประมาณ 6 เดือน โดยได้รับ

อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนและชื้นที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย 

               ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม รวมประมาณ 3 เดือน โดย

ได้อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมหนาวและแห้งแล้งจากประเทศจีน

               ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน รวมประมาณ 3 เดือน และจะมี

พายุโซนร้อนเกิดขึ้นด้วย เนื่องจากอากาศเย็นจากประเทศจีนเคลื่อนตัวลงมาเป็นครั้งคราว

 

อุณหภมิ    อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ                       26.8 องศาเซลเซียส

                   อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนประมาณ   35.9 องศาเซลเซียส

                   อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนมกราคมประมาณ   16.8 องศาเซลเซียส

 

สภาพทางธรณีวิทยา จากข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งหินออกได้เป็น

          – หินหน่วยภูพาน เป็นหินที่เกิดในยุค Cretacreous มีอายุประมาณ 63-135 ล้านปี

ที่ผ่านมา เป็นหินทรายขาว สีส้มเรื่อๆ สีน้ำตาลปนเหลืองมีรอยชั้นขวางอยู่

          – หินหน่วยเขาเสารัว เป็นหินยุค Jurassic มีอายุประมาณ 135-180 ล้านปีที่ผ่านมา

เป็นหินทรายสีน้ำตาลแดง สีเทา และหินทรายแป้งที่ส่วนใหญ่จะมีแร่ไมก้าปนอยู่

 

ทรัพยากรธรรมชาติ

          ทรัพยากรป่าไม้ อยู่ในประเภทป่าผลัดใบเป็นระบบนิเวศน์ป่าชนิดที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้

ชนิดผลัดใบหรือทิ้งใบเก่าในฤดูแล้ง เพื่อจะแตกใบใหม่เมื่อเข้าฤดูฝน ยกเว้นพืชชั้นล่างจะไม่

ผลัดใบ จะพบป่าชนิดนี้ตั้งแต่ระดับความสูง 50-800 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล แบ่งออกเป็น 3

ประเภท คือ

         – ป่าเบญจพรรณ ลักษณะทั่วไปเป็นป่าโปร่ง พื้นที่ป่าไม้ไม่รกทึบ มีไม้ไผ่ชนิดต่างๆ

ขึ้นอยู่มาก มีอยู่ทั่วไปตามภาคต่างๆ ที่เป็นที่ราบ หรือตามเนินเขา พันธุ์ไม้จะผลัดใบในฤดูแล้ง

         – ป่าแดง ป่าแพะ หรือป่าเต็งรัง พบขึ้นสลับกับป่าเบญจพรรณ ลักษณะเป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้

ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ไม้เด่นอันเป็นไม้ดัชนีประกอบด้วยไม้ในวงศ์ยาง ฤดูแล้งจะผลัดใบ

และมีไฟป่าเป็นประจำ ป่าเต็งรังมีถิ่นกระจายโดยกว้างๆ ซ้อนทับกันอยู่กับป่าเบญจพรรณ แต่อาจ

แคบกว่าเล็กน้อยทั้งนี้เนื่องจากมีปัจจัยกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความแห้งแล้ง                     

         – ป่าหญ้า เกิดจากการทำลายสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ดินมีความเสื่อมโทรม มีฤทธิ์เป็น

กรด ต้นไม้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ จึงมีหญ้าต่างๆ เข้าไปแทนที่ แพร่กระจายทั่วประเทศใน

บริเวณที่ป่าถูกทำลายและเกิดไฟป่าเป็นประจำทุกปี

           ทรัพยากรน้ำ มีแหล่งต้นน้ำประกอบด้วย ได้แก่ ลำห้วยทรายน้อย ลำห้วยทรายใหญ่

อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ซึ่งไหลลงสู่เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัด

อุบลราชธานี เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า และเพื่อการเกษตรในท้องที่ลุ่มน้ำ

ลำโดมน้อย เป็นต้น

 

การเดินทางและสถานที่ติดต่อ

         – การเดินทางไปยังหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.19 (ฝั่งขวาลำโดมน้อยตอนบน) สามารถ

เดินทางมาได้ คือ จากอำเภอเมืองอุบลราชธานีไปตามถนนทางหลวงหมายเลข 217 เส้นทาง

อำเภอเมืองอุบลราชธานีไปอำเภอพิบูลมังสาหารไปอำเภอสิรินธร แล้วเลี้ยวขวาผ่านสถานีตำรวจ

ภูธรตำบลช่องเม็กแล้วเดินทางไปตามถนนทางหลวงหมายเลข 2369 เส้นทางช่องเม็ก-บุณฑริก

ถึงหมู่บ้านแก่งศรีโครต ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไปต่ออีกประมาณ

1 กิโลเมตร ผ่านสะพานลำห้วยทรายน้อย ประมาณ 100 เมตร หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.19

(ฝั่งขวาลำโดมน้อยตอนบน) จะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือ รวมระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร

         – สถานที่ติดต่อ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.19 (ฝั่งขวาลำโดมน้อยตอนบน) หมู่ที่ 3 บ้าน

แก่งศรีโครต ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350

 

อำนาจหน้าที่

– อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้สมบูรณ์และมีความสมดุลตามธรรมชาติ

– ฟื้นฟูและแก้ไขความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อระบบนิเวศ

– ควบคุม กำกับ และดูแลป้องกัน การบุกรุกทำลายป่าไม้และการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

และกฎหมายอื่นๆ

– ศึกษา วิจัย และพัฒนาการอนุรักษ์ การบริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

– จัดทำแผนบริหารจัดการป่าอนุรักษ์ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการหลักและนโยบายของ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่อนุรักษ์ การจัดการพื้นที่ในลักษณะงานสงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่า งานอุทยานแห่งชาติ งานอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ ลำธาร งานจัดการไฟป่า และ

การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายพื้นที่อนุรักษ์

– สนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัย เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ความหลาก 

หลายทางชีวภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และงานด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์

 

               พื้นที่รับผิดชอบ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.19 (ฝั่งขวาลำโดมน้อยตอนบน)

ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่รับผิดชอบประกอบกิจกรรม ดังนี้

         1. กิจกรรมงานคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีหน้าที่สนับสนุน อัตรากำลังเพื่อร่วมออกตรวจตรา

ลาดตระเวนป้องกันปราบปรามฯ หาข่าว ประชาสัมพันธ์,ในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

บุณฑริก – ยอดมน ร่วมสนับสนุนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และนอกเขตป่า

อนุรักษ์และหน่วยฯได้ประสานเครือข่ายการป้องกันรักษาป่าโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัคร

พิทักษ์ป่า (รสทป.) ในพื้นที่ตำบลช่องเม็ก  ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

มีราษฎรที่ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวประมาณ 150 คน มีหมู่บ้านห้วยน้ำใส หมู่บ้านบากชุม

หมู่บ้านหินสูงหมู่บ้านห้วยเดื่อ และหมู่บ้านพลาญชัย

        2. หน่วยได้ร่วมประชุมประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสิรินธร ผู้นำชุมชน

ตำบลโนนก่อ ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประจำทุกเดือน เข้าร่วม

ประชุมประจำเดือน ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ประจำทุกเดือน และได้นำ

นโยบายที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชาถ่ายทอดให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

        3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาสั่งการ

        4. หน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติงานในพื้นที่

– สายตรวจปราบปรามประจำส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9

(อุบลราชธานี)

– สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี

– ฝ่ายปกครองประจำอำเภอสิรินธร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

– สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่

– ฐานตำรวจตระเวนชายแดน 226

– ด่านตรวจสัตว์ป่าช่องเม็ก

– สำนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ 7 (ออป.)

– กองตำรวจป่าไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

– เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าบุณฑริก – ยอดมน

– อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

– โครงการพระราชดำริ

– องค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ

– ศูนย์ควบคุมไฟป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)