ความเป็นมา

              ตามนโยบายการป่าไม้แห่งชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กำหนดพื้นที่ป่าไม้ อย่างน้อย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ หรือ 128.3 ล้านไร่ โดยข้อมูลปัจจุบัน พื้นที่ป่าคงเหลือ 102.1 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.75 ของพื้นที่ประเทศ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คือ นโยบายข้อที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยเร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายที่ 11 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรม : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ กิจกรรมงานคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และแผนงานยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรม : ป้องกันไม้พะยูงและไม้มีค่า (ด้านการป้องกัน)

                ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยดำเนินการกำหนดแผนปฏิบัติการ กำกับ ควบคุม ดูแล ประสานงานด้านการอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับคดีและของกลาง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ คือ ป่าอนุรักษ์ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย