ภารกิจหน้าที่

 

                  อำนาจหน้าที่ พื้นที่รับผิดชอบ และหน่วยงานในสังกัด

                    ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ที่ 717/2561 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ

ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ดังนี้

 

                   ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

                    1. ปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณทั่วไปของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

                    2. ปฏิบัติงานด้านบุคลากร และการพัฒนาบุคลากรของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

                    3. ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และสิ่งปลูกสร้างของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร และดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ

ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน

                    4. จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ให้หน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

                    5. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่ายลงทะเบียนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนอนุรักษ์

และป้องกันทรัพยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีหรือแผนปฏิบัติงานอื่นที่รับผิดชอบ และสรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจำปี

                    6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

                   ฝ่ายป้องกันและปราบปราม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

                    1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดแผนงาน/โครงการ มาตรการในการป้องกันและปราบปราม รวมทั้งรวบรวมข้อมูลทางด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์

 การบุกรุกทำลายป่าและหามาตรการ แนวทางรูปแบบ และวิธีการเกี่ยวกับการป้องกันรักษาป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                    2. ติดตาม ประสานงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและสัตว์ป่าท้องที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

ให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรการแนวทางการปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

                    3. ปฏิบัติงานด้านการข่าว ประมวลข่าวสาร ติดตามสถานการณ์ด้านป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ในพื้นที่

และตรวจสอบข้อมูลข่าวที่ได้รับแจ้งข่าวจากสายด่วน 1362 หรือช่องทางต่างๆ

                    4. จัดทำแผนดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่า และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านดังกล่าว

                    5. สนับสนุนงานคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด (คปป.จ.) และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ (ศปทจ.)

                     6. ปฏิบัติงานและประสานงานเกี่ยวกับการบินตรวจสภาพป่าและไฟป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานราชการอื่นๆ จัดทำรายงาน

 สรุปผลการบิน

                   7. สนับสนุนหรือร่วมปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามของหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่

                   8. อำนวยการด้านการสนธิกำลังปฏิบัติงานด้านปราบปราม

                   9. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

                   ฝ่ายคดีและของกลาง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

                   1. ตรวจสอบการดำเนินคดีของหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ให้ไปตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อสั่งการของ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และสัตว์ป่า

                  2. ติดตามดำเนินคดี เร่งรัดการดำเนินคดีของหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ให้เป็นไปตามระเบียบ วิธีการที่กรมอุทยานแห่งชาติ 

 สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนด

                  3. จัดทำสารบบคดีและทะเบียนของกลาง

                  4. ข้อมูลเกี่ยวกับคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และสัตว์ป่า รวบรวมรายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามแนวทางที่กำหนด

                  5. ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการขอรับเงินสินบน รางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากเงินค่าปรับตามคำพิพากษาของศาล

                  6. ประสานดำเนินการด้านการดำเนินคดีทางแพ่ง และการใช้มาตรการทางปกครองเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์

                  7. ประสานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพื้นที่เป้าหมายป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกป่า

 และการทำไม้ (Area of Operation) กับศูนย์ปฏิบัติการยุทธการแก้ไขปัญหาวิกฤติป่าไม้ของชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                  8. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย