นโยบายในการปฏิบัติงาน

 

               1. กำหนดแผนปฏิบัติการ กำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

                         2. ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับคดีและของกลาง

 

                         3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ